Poučenie pre klienta podľa § 1c, § 18 ods. 4 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďalej len „Zákon“), § 6 zák. č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu (ďalej len „ZSVT“) a § 18 vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“)

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin Friedrich, advokát, so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 42319528, DIČ: 1078988790 (ďalej len „Advokát“), vykonáva advokáciu v zmysle zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, na základe zápisu vykonanom Slovenskou advokátskou komorou. JUDr. Martin Friedrich, advokát, je členom Slovenskej advokátskej komory, akademický titul mu bol udelený na území Slovenskej republiky. V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou je zapísaný pod č. 6333. Výkon advokácie je regulovaným povolaním.
(§6 ods. 1 písm. a/ až e/ ZSVT).

Advokát je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti poistený v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 383 408, a to v rozsahu poistnej sumy 100 000 EUR. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytované právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté na území SR a na území členského štátu EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom SR alebo súd na území iného členského štátu EÚ.

Advokát pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.

Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí. Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis Slovenskej advokátskej komory. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby aj mimo územia Slovenskej republiky v medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone, a v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom.

Bližšie informácie o poskytovaných právnych službách možno v Slovenskej republike získať a sťažnosť na výkon advokácie možno podať na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.

Advokát poskytuje právne služby za odmenu. Advokát má právo požadovať za poskytovanie právnych služieb primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. Advokátovi pri vykonávaní právnych úkonov mimo jeho sídla za čas strávený cestou do tohto miesta a späť, patrí náhrada za stratu času a cestovné výdavky. Odmena Advokáta sa určuje na základe dohody medzi Advokátom a jeho klientom. Odmena sa určuje

  1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
  3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Spôsoby určenia odmeny môžu byť kombinované. Bližšie informácie týkajúce sa vyššie uvedenej odmeny Advokáta sú uvedené vo Vyhláške. Ak nedôjde k dohode medzi Advokátom a jeho klientom ohľadne určenia odmeny Advokáta, na určenie odmeny Advokáta sa použijú ustanovenia Vyhlášky. Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena Advokáta určí podľa ustanovení Vyhlášky. Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.

Advokát poučil klienta, že v prípade, ak advokát bol ustanovený klientovi v zmysle zákona č. 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zákon 327/2005 Z. z.“), ak súd nepriznal klientovi ako oprávnenej osobe náhradu trov konania, odmenu Advokáta uhrádza Centrum právnej pomoci v zmysle § 15 ods. 2 zákona 327/2005 Z. z..

Pokiaľ klientovi ako oprávnenej osobe v zmysle zákona 327/2005 Z. z. súd priznal náhradu trov konania, nemôže klient ako oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky na náhrade trov právneho zastúpenia s pohľadávkou nakladať; to neplatí vo výške, v ktorej Advokátovi oprávnená osoba uhradila finančnú účasť podľa § 6a ods. 4 zákona 327/2005 Z. z.. Advokát je oprávnený túto pohľadávku vymáhať v mene oprávnenej osoby a okamihom jej úspešného vymoženia sa pohľadávka považuje za postúpenú na Advokáta; to neplatí vo výške, v ktorej Advokátovi oprávnená osoba uhradila finančnú účasť podľa § 6a ods. 4 zákona 327/2005 Z. z..

tel.:    +421 55 303 01 11
mobil:   +421 918 765 318
e-mail:  martin@friedrich.sk

Advokát informoval klienta, že poskytovanie právnych služieb sa spravuje profesijnými pravidlami, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom Advokátskom poriadku Slovenskej advokátskej komory schváleným konferenciou advokátov. Do Advokátskeho poriadku je možné možno nahliadnuť elektronickými komunikačnými prostriedkami v sídle Advokáta alebo prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory. Advokátsky poriadok je dostupný v slovenskom jazyku aj kliknutím na nasledujúci odkaz.

Advokát informoval klienta, že z členstva poskytovateľa služby v Slovenskej advokátskej komore alebo z kódexu správania, ktorý sa Advokát zaviazal dodržiavať, nevyplývajú osobitné možnosti mimosúdneho riešenia sporu medzi Advokátom a klientom.

Advokát informoval klienta, že okrem výkonu advokácie Advokát nevykonáva žiadnu inú podnikateľskú činnosť a nemá ani partnerstvá, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie služby.

Za účelom zamedzenia konfliktu záujmov je Advokát za každých okolností v zmysle § 21 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak: a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, b) sú záujmy Advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť, c) protistranu zastupuje Advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne, d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť, e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.

Pre prípad, že vyššie uvedené okolnosti Advokát zistil počas poskytovania právnych služieb klientovi, alebo tieto okolnosti nastali po začatí poskytovania právnych služieb klientovi, je Advokát v zmysle § § 22 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii povinný odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Advokát pred poskytnutím právnych služieb a počas trvania poskytovania právnych služieb neustále zisťuje, či existujú dôvody, pre ktoré je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, resp. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb klientovi.