JUDr. Martin Friedrich

JUDr. Martin Friedrich

S

om advokát vykonávajúci svoju prax v Košiciach. V rámci svojej špecializácie sa venujem zastupovaniu klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, rodinnému právu (najmä medzinárodné únosy detí, rozvody), trestnému právu, občianskemu a obchodnému právu. Popri advokácii aktívne publikujem odborné články a prispievam do odborných diskusií na Lexforum.sk.

V júni 2021 som bol na konferencii SAK zvolený za člena disciplinárnej komisie SAK, kde pôsobím v X. disciplinárnom senáte. Od augusta 2017 som členom Pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie Slovenskej advokátskej komory. Už od roku 2013 pôsobím ako samostatný advokát (obchodné, občianske, rodinné, trestné, pracovné právo, zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní). Koncipientsku prax som absolvoval v rokoch 2008 - 2012 v AK JUDr. Milana Okajčeka. V mesiacoch október - november 2007 som na pozícii lektor pôsobil v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR – Košice, kde som zabezpečoval školenie zástupcov viacerých mimovládnych organizácii zastupujúcich zdravotne postihnuté osoby na tému právnej úpravy antidiskriminácie. Absolvoval som stáž v Migračnom informačnom centre pre  Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, kanceláriu Košice.

Rozprávam anglicky a čiastočne francúzsky.

Ocenenia

Získal som 3. miesto v publikačnej súťaži Bulletinu SAK za odborný článok s názvom „Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred” a advokátsku skúšku som zložil v roku 2012 s vyznamenaním.

Publikačná činnosť

október 2010

Bulletin slovenskej advokácie, 9 – 10/2010, str. 28 – 36.
Plné znenie dostupné tu.

Premlčanie judikovanýchpohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov
Cieľom článku je poukázať na problematiku premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na názory odborníkov z oblasti obchodného práva. Obsahom článku je aj navrhnutie riešenia otázky premlčania prostredníctvom argumentum analogia legis v stave, keď v úprave Obchodného zákonníka absentuje akákoľvek úprava premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov.

Statute-Barred Claims Arising out of Commercial Relations Adjudicated by Courts
The author points to problems concerning statute-barred claims (in the context of the statute of limitations) arising out of commercial relations, which were adjudicated by courts, in the light of the Czech Supreme Court case law and Slovak Supreme Court case law, as well as in the light of commer- cial law experts' opinions and experience. The author also puts forward proposals how to deal with the issue of statute-barred claims by applying argumentum analogia legis principle in a situation where the Commercial Code does not govern and regulate statute-barred claims arising out of commercial relations, which were adjudicated by courts.

Verjährung der judizierten Forderungen aus Geschäftsschuldverhältnissen
Das Ziel des Artikels ist, auf die Problematik der Verjährung judizierter Forderungen aus Geschäftsschuldverhältnissen im Licht der Gerichtssprechung des Obersten Gerichtes der Tschechischen Republik und des Obersten Gerichtes der Slowakischen Republik auch unter Bezugnahme auf die Anschauungen der Fachleute aus dem Handelsrechtbereich hinzuweisen. Der Inhalt des Artikels ist auch den Entwurf zur Lösung der Frage der Verjährung über argumentum analogia legis in der Lage, wann im Handelsgesetzbuch jegliche Regelung der Verjährung der judizierten Forderungen aus Geschäftsschuldverhältnissen ausgeblieben ist, gerichtet.

júl 2014

Bulletin slovenskej advokácie, 6/2014, str. 8 – 14.
Plné znenie dostupné tu.

Ad: Odmeňovanie advokátov pri poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
Autor článku poukazuje na deficit súčasnej právnej úpravy poskytovania právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Nedostatočná právna úprava má negatívny dopad aj na vymožiteľnosť odmeny, ktorá je advokátovi v konaní priznaná. Autor preto v článku navrhuje legislatívne zmeny, ktoré by jednoznačne stanovili oslobodenie osôb v hmotnej núdzi od povinnosti platiť súdny poplatok za odvolacie konanie a za exekučné konanie. Záverom autor polemizuje o výške paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb osobám v hmotnej núdzi, ktorú považuje za nezodpovedajúcu rozsahu a kvalite právnych služieb, ktoré advokát klientovi poskytne.

Ad: Attorneys’ Fees for Legal Aid Services Provided to Indigentand Impoverished Litigants
The author points to drawbacks of legislation currently governing provision of legal aid services to indigent and impoverished litigants. Unsatisfactory legislation has a negative impact also on the recovery of fees awarded to attorneys in particular proceedings. The author therefore proposes legislative changes that would unambiguously set the rules of exempting the indigent or impov- erished litigants from paying the court fees in appeal proceedings and enforcement proceedings. The author in the end deals with the amounts of the attorneys’ fees for the provision of legal aid services, which he deems to be inadequately low when compared to the scope and quality of legal services provided by lawyers to the indigent and impoverished litigants.

Ad: Vergütung der Rechtsanwälte für die Rechtshilfe für Menschen in materieller Not
Im Artikel wird vom Autor auf das Defizit in der derzeitigen Rechtsregelung der Rechtshilfelei- stungen für Personen in materieller Not hingewiesen. Die mangelnde Rechtsregelung hat nega- tive Auswirkung auf die Eintreibungsfähigkeit der Vergütung, die dem Rechtsanwalt im Verfahren zuerkannt wurde. Der Autor schlägt deswegen solche legislative Änderungen vor, durch die die Personen in materieller Not von der Pflicht der Gerichtsgebührzahlung im Berufungsoder im Zwangsvollstreckungsverfahren befreit werden. Abschließend polemisiert der Autor über die Höhe der Pauschalvergütung für die Rechtshilfeleistungen für Personen in materieller Not, die seinem Ermessen nach dem Umfang und der Qualität der vom Rechtsanwalt erbrachten Rechtsdienstleistungen nicht angemessen ist.

december 2014

Bulletin slovenskej advokácie, 12/2014, str. 6 – 13.
Plné znenie dostupné tu.

Poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi z pohľadu advokáta
Cieľom príspevku je poukázať na niektoré praktické aspekty poskytovania právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi z pohľadu advokáta. Autor sa zameriava najmä na dve problematické oblasti: prvou je nesprávne vylúčenie zrejmej bezúspešnosti sporu Centrom právnej pomoci, druhou je nesprávne právne posúdenie veci Centrom právnej pomoci, v ktorej má advokát zastupovať klienta. Autor sa v článku pokúša navrhnúť možné riešenia oboch problematických situácií, najmä s ohľadom na disciplinárnu zodpovednosť advokáta. Autor navrhuje konkrétne legislatívne úpravy, prostredníctvom ktorých by bolo tieto problematické situácie v spolupráci s Centrom právnej pomoci efektívne vyriešiť v prospech klienta aj advokáta.

január 2016 / marec 2016

Dvojdielna publikácia uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie, č. 1-2/2016 na str. 24-34 a č. 3/2016 na str. 21-29.
Plné znenie dostupné tu a tu.

Advokát vs. Cloud I. časť
V príspevku autor poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré pre advokáta (cudzinca mimo územia USA) predstavuje uchovávanie klientskych údajov u poskytovateľov elektronických služieb v USA. Na to, aby sa klient alebo advokát ocitli v pozornosti bezpečnostných agentúr USA postačí, aby mali agentúry dôležitý dôvod pre získanie zahraničných spravodajských informácií, ktoré súvisia s bezpečnosťou USA, no nie sú nevyhnutne limitované na boj proti terorizmu. Do tak široko nastaveného rámca môžu spadať aj ekonomické aktivity zahraničných spoločností. Autor v tejto časti článku upozorňuje najmä na to, že reforma hromadného zberu údajov prostredníctvom Freedom Act-u nepriniesla vo vzťahu k cudzincom žiadnu zmenu – aj súčasná právna úprava umožňuje na základe vágne nastavených podmienok hromadný zber údajov o cudzincoch. Z týchto dôvodov autor odporúča náležité zváženie druhu a obsahu údajov, ktoré chce advokát uchovávať u poskytovateľa telekomunikačných služieb v USA.

Lawyer vs. Cloud Part 1
The author points to the danger to which a lawyer (non-US citizen) is exposed in connection with the storage of client data in the systems of electronic services providers in the USA. To draw the attention of US intelligence agencies to the client or lawyer, agencies only need to have an important reason to obtain foreign intelligence related to the US national security, but such agencies do not necessarily limit themselves to the counter-terrorism. Such broad framework may also comprise operations of foreign companies. The author mainly points out that the re- form of the bulk collection of data under the Freedom Act did not bring about any change with regard to non-US citizens – even now applicable rules enable (on the basis of vague conditions) bulk collection of data about non-US citizens. For these reasons the author recommends to duly consider the nature and contents of data which the lawyer wants to store in the systems of telecommunication services providers in the USA.

Rechtsanwalt vs. Cloud I. Teil
Der Autor weist im Beitrag auf die Gefahr hin, die für einen Rechtsanwalt (einen Ausländer außerhalb des Gebietes von USA) die Datenspeicherung und Verwahrung bei den Dienstleistern von elektronischen Dienstleistungen in den USA darstellt. Es reicht bei einem Klienten oder Rechtsanwalt, um ins Visier der Sicherheitsagenturen in den USA zu geraten, wenn die Agenturen für die Einholung von ausländischen Nachrichteninformationen, die mit der Sicherheit in den USA zusammenhängen, die jedoch nicht unbedingt gegen die Terrorbekämpfung ausgerichtet sind, einen triftigen Grund haben. Unter diesen derart breit eingestellten Rahmen können auch die Wirtschaftsaktivitäten der ausländischen Firmen fallen. Der Autor macht in diesem Artikel- teil insbesondere darauf aufmerksam, dass die Reform der massenhaften Datenerfassung über Freedom Act in Bezug auf die Ausländer zu keiner Veränderung geführt hat – auch die derzeitige Rechtsregelung ermöglicht aufgrund von unklar eingestellten Bedingungen die massenhafte Ausländerdatenerfassung. Aus diesem Grund empfehlt der Autor, die Art und den Inhalt von Angaben, die ein Rechtsanwalt bei einem Dienstleister von Telekommunikationsdienstleistungen in den USA verwahren möchte, gründlich zu erwägen.


Advokát vs. Cloud. II. časť
Strata USA ako bezpečného prístavu, hromadný zber údajov o cudzincoch zo strany USA, ab- sencia jednotného právneho rámca na uchovávanie údajov v Cloude v EÚ, neobmedzená edičná povinnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb voči bezpečnostným zložkám štátu – to sú dôvody, pre ktoré autor článku v súčasnosti nemôže advokátom odporúčať uchovávanie klientských dát v Cloude. Pokiaľ nedôjde k unifikácii právnych predpisov na úrovni EÚ, ktoré by zaručovali ex ante ochranu klientských dát pred edičnou povinnosťou poskytovateľa Cloudo- vých služieb, možno odporúčania CCBE o podmienkach ochrany údajov uložených v Cloude hodnotiť ako rozumné, no v praxi veľmi ťažko splniteľné. Do zmeny právnej úpravy a rozvoja európskeho Cloudu ostáva alternatívou k úschove údajov v Cloude prevádzkovanie vlastného dátového úložiska v priestoroch advokátskej kancelárie. Takéto riešenie je však neporovnateľne nákladnejšie, ako v súčasnosti dostupné Cloudové služby.

Lawyer vs. Cloud. Part 2
Loss of USA as a safe harbour, bulk collection of data about non-US citizens by the USA, absence of a uniform legal framework for the storage of data in cloud within the EU, unlimited disclosure obligation of telecommunication service providers towards security forces – for these reasons the author at present cannot recommend the use of cloud client data storage to lawyers. Unless legal rules are unified at the EU level, which would guarantee ex ante protection of client data from the disclosure obligation imposed on cloud service providers, CCBE Guidelines on the Use of Cloud Computing Services by Lawyers can be considered reasonable, however, they can only hardly be applied in practice. Until legal rules are changed and the European cloud is developed, the only alternative to the storage of data in cloud is the operation of one's own data repository on the premises of the law firm. However, this solution is incomparably more expensive than cloud services available at present.

Rechtsanwalt vs. Cloud. II. Teil
Verlust der USA als sicheren Hafens, massenhafte Ausländerdatenerfassung seitens USA, fehlen- der einheitlicher Rechtsrahmen für die Datenspeicherung in der Cloud in EU, uneingeschränkte Editionsverpflichtung der Dienstleister der Telekommunikationsdienste gegenüber den staatli- chen Sicherheitsbehörden – das sind die Gründe, weswegen der Autor des Artikels gegenwärtig den Rechtsanwälten die Speicherung von Kundendaten in der Cloud nicht empfehlen kann. Solange die Rechtsvorschriften auf der EU–Ebene derart nicht unifiziert sind, dass ex ante der Schutz von Kundendaten vor der Editionsverpflichtung des Dienstleisters von Cloud-Dienstleistungen gewährleistet werden kann, kann man Empfehlungen von CCBE über die Bedingungen des Schutzes der in der Cloud gespeicherten Daten als vernünftig, in der Praxis allerdings nur sehr schwer erfüllbar, betrachten. Bis zur Änderung der Rechtsregelung und der Entwicklung der europäischen Cloud bleibt als eine Alternative zur Datenspeicherung in der Cloud das Be- treiben eines eigenen Datenspeichers in den Räumlichkeiten der Rechtsanwaltskanzlei. Diese Lösung ist aber unvergleichbar aufwändiger als die derzeit zugänglichen Cloud-Dienste sind.

december 2016 / január 2017

Dvojdielna publikácia uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie, č. 12/2016 na str. 10-19 a č. 1/2017 na str. 15 - 25.
Plné znenie dostupné tu a tu.

Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred (1. časť)
Medzinárodné únosy detí sú v súčasnosti v Európe veľmi diskutovanou témou. ESĽP svojou ostatnou rozhodovacou činnosťou prispel značnou mierou k rozkolísaniu dosiaľ ustálenej judikatúry. Autor sa v prvej časti článku zameriava na medzinárodnoprávnu úpravu únosov detí a na vzájomný vzťah jednotlivých právnych nástrojov. Kľúčovou témou je analýza rozsudku Neulinger a Shuruk proti Švajčiarsku v kontexte dovtedy zaužívanej súdnej praxe ESĽP. Pou- kazujeme na kritiku, a to aj z vlastných radov, ktorá sa na ESĽP zniesla po vynesení rozsudku Neulinger a na problémy, ktoré všeobecná aplikácia záverov tohto rozsudku by mohla priniesť do konania o návrat unesených alebo neoprávnene zadržiavaných detí.

Child Abductions in Terms of Civil Law: Two Steps Backward, One Step Forward (Part 1.)
International parental child abductions are at present widely discussed in Europe. The ECHR by its recent decision-making practice contributed a great deal to the imbalance in the so-far settled case law. The author in the first part of his article focuses on the regulation of child abductions in international law and on mutual relationship among individual legal instruments. The key topic is the analysis of the Judgement Neulinger and Shuruk v. Switzerland in the context of the then-established court practice of the ECHR. The author points to the criticism which the ECHR (even within its own ranks) faced after the Neulinger Judgement had been made, and to the problems which the general application of conclusions reached in this Judgement could cause to the proceedings concerning the return of an abducted child or a child who has been wrong- fully removed or wrongfully retained away from the country where he or she normally lives.

Zivilrechtliche Kindesentführungen: zwei Schritte rückwärts ein vorwärts (Teil 1.)
Internationale Kindesentführungen sind derzeit in Europa ein sehr diskutiertes Thema. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat durch seine letzte Entscheidungstätigkeit im erheblichen Maße zu den Schwankungen in der bisher konsolidierten Judikatur beigetragen. Der Autor konzentriert sich im ersten Teil seines Artikels auf die internationalrechtliche Regelung von Kindesentführungen und auf das wechselseitige Verhältnis zwischen den einzelnen Rechtsinstrumenten. Das Schlüsselthema ist die Analyse des Urteils Neulinger und Shuruk gegen die Schweiz im Kontext der bis dahin praktizierten Gerichtspraxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Es wird auf die Kritik, und das auch aus den eigenen Reihen, die sich nach der Verkündung des Urteils Neulinger gegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhoben hat sowie auf Probleme hingewiesen, die eine allgemeine Anwen- dung von Schlussfolgerungen dieses Urteils auf Verfahren, geführt wegen Rückverbringung von entführten oder unberechtigt zurückgehaltenen Kindern, bringen könnte.


Občianskoprávne únosy detí: dva kroky vzad, jeden vpred (2. časť)
Netrvalo dlho, a Veľká komora ESĽP v rozsudku X. proti Lotyšsku revidovala svoje predchádza- júce závery o hĺbkovej analýze rodinných pomerov podľa rozsudku Neulinger a Shuruk proti Švajčiarsku. Predmetom druhej časti článku je analýza procesu hľadania a ukotvenia najlepších záujmov dieťaťa v konaní o návrat v post-Neulinger judikatúre ESĽP. Hĺbkovú analýzu nahradil kompromis, v zmysle ktorého je v najlepšom záujme dieťaťa jeho skorý návrat do krajiny obvyklého pobytu. V kontexte vývoja judikatúry ESĽP po vydaní rozsudku Neulinger poukazujeme aj na aktuálnu rozhodovaciu prax Ústavného súdu SR, ktorá dosiaľ staticky zotrváva na požiadavke hĺbkovej analýzy rodinných pomerov v konaní o návrat a to i napriek tomu, že ESĽP od tejto povinnosti ustúpil.

Child Abductions in Terms of Civil Law: Two Steps Backward, One Step Forward (Part 2.)
It has not taken too long, and the ECHR Great Chamber in its Judgement X. v. Latvia revised its earlier conclusions on the in-depth examination of the family situation on the basis of the Neulinger and Shuruk v. Switzerland Judgement. The author in the second part of his article analyses the process of identifying and enshrining the best interests of a child in the case of the proceedings to secure his or her return in the ECHR post-Neulinger case-law. The in-depth examination was replaced by a compromise that the early return of a child to the country of his or her habitual residence is in his or her best interest. As regards the development of the ECHR case-law in the post-Neulinger period, the author refers to the current decision-making practice of the Slovak Constitutional Court which so far remains static and insists on the requirement of the in-depth examination of the family situation in connection with the proceedings to secure the child’s return despite the fact the ECHR has waived this requirement.

Zivilrechtliche Kindesentführungen: zwei Schritte rückwärts ein vorwärts (Teil 2.)
Es hat nicht lange gedauert und die große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Men- schenrechte hat im Urteil X. gegen Lettland ihre früheren Schlussfolgerungen zur Tiefenanalyse der Familienverhältnisse gemäß dem Urteil Neulinger und Shuruk gegen die Schweiz, revidiert. Der Gegenstand des zweiten Artikelteiles ist die Analyse des Vorganges beim Su- chen und bei der Verankerung von besten Interessen des Kindes /Kindeswohls im Verfahren wegen Rückführung in der Post-Neulinger Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Die Tiefenanalyse ist durch einen Kompromiss ersetzt worden, im Sinne welchen im besten Interesse des Kindes seine baldige Rückkehr in das Land, wo es sein gewöhnlicher Aufenthalt hat, ist. Im Kontext der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte wird nach dem Erlassen des Urteils Neulinger auch auf die aktuelle Entscheidungspraxis des Verfassungsgerichtes der Slowakischen Republik hingewiesen, in der bisher im Verfahren wegen Rückführung an Anforderung an einer Tiefenanalyse von Familienverhältnissen statisch festgehalten wird, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte von dieser Pflicht abgelassen hat.

február 2019

Publikácia uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie, č. 1-2/2019 na str. 33 až 41.

Plné znenie dostupné tu.

Článok vysvetľuje podstatu zaručenej konverzie, rozdiel medzi autorizáciou dokumentu a zaručenou konverziou a uvedenie podmienok výkonu zaručenej konverzie. Autor v článku taktiež poukazuje aj aktuálne aplikačné problémy spojené so zaručenou konverziou.

 

október 2018

Publikácia uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie, č. 9/2018 na str. 38 až 40.

Plné znenie dostupné tu

Článok sa venuje aktuálnym problémom výkonu advokácie v elektronickom svete.

október - december 2022

Dvojdielna publikácia v spoluautorstve s JUDr. Martinou Semanovou uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie, č. 9-10 2022 na str. 6 -14 a č. 11-12/2022 na str. 8 - 15.

Plné znenie dostupné tu a tu

Vybrané aspekty elektronického podpisovania a elektronickej kontraktácie
1. časť. Elektronické podpisovanie
V prvej časti článku autori analyzujú pojem a význam elektronického podpisu v zmysle nariadenia eIDAS a zákona o e-Governmente. Poukazujú na odlišnosti v používaní elektronických podpi- sov pri súkromnoprávnych úkonoch a pri využívaní služieb e-Governmentu. Autori upozorňujú na to, že súčasná civilnoprávna úprava elektronického podpisovania je prekonaná a v rozpore s nariadením eIDAS.

Selected Aspects of Signing Documents Electronically and of Electronic Contracting
Part One. Signing Documents Electronically
In the first part of the article the authors analyse the concept and importance of signing doc- uments electronically within the meaning of the eIDAS Regulation and the e-Government Act. They point to the differences in the use of electronic signatures in private law transac- tions and in the use of the e-Government services. The authors point out that the existing civil legal legislation on signing documents electronically is outdated and contrary to the eIDAS Regulation.

Ausgewählte Aspekte der elektronischen Signatur und des elektronischem Kontrahierens
1. Teil. Elektronische Signatur
Im ersten Teil analysieren die Autoren des Artikels den Begriff und die Bedeutung des elek- tronischen Signierens im Sinne der eIDAS-Verordnung und des E-Government-Gesetzes. Sie weisen auf die Unterschiedlichkeiten bei der Verwendung des elektronischen Signierens bei privatrechtlichen Handlungen und bei der Nutzung von E-Government-Diensten hin. Die Autoren verweisen darauf, dass die jetzige zivilrechtliche Regelung der elektronischen Signatur überholt und zuwider der eIDAS – Verordnung ist.

Vybrané aspekty elektronického podpisovania a elektronickej kontraktácie
2. časť. Elektronická kontraktácia
Autori sa v tomto článku venujú otázkam elektronického podpisu v zmysle nariadenia eIDAS a vnútroštátnej úpravy. Cieľom je objasniť možnosti aplikácie elektronického podpisu pri sú- kromnoprávnych úkonoch ako aj pri využívaní služieb e-Governmentu. Autori sa tiež venujú vybraným aspektom v rámci elektronickej kontraktácie a poukazujú na vybrané aspekty elek- tronického podpisovania. Zároveň poukazujú na to, že slovenská právna úprava elektronického podpisovania nie je úplne v súlade s nariadením eIDAS. Napokon, na príkladoch osobitných zmlúv v podmienkach elektronickej kontraktácie autori upozornia na to, že slovenská judika- túra sa ešte úplne nestotožnila s možnosťami a významom elektronického podpisu v zmysle nariadenia eIDAS.

Selected Aspects of Signing Documents Electronically and of Electronic Contracting
Part Two. Electronic Contracting
The authors deal with the electronic signature issues under the eIDAS Regulation and national legislation. They aim to clarify possibilities of the application of electronic signatures in private law transactions as well as in the use of e-Government services. They discuss selected aspects in the context of electronic contracting and they also highlight selected aspects of electronic signatures. They at the same time point out that the Slovak legislation, which governs signing of documents electronically, is not fully compliant with the eIDAS Regulation. Finally, using exam- ples of specific contracts in the context of electronic contracting, the authors point out that the Slovak case law has not yet fully identified with the possibilities and importance of electronic signatures under the eIDAS Regulation.

Ausgewählte Aspekte der elektronischen Signatur und des elektronischem Kontrahierens 2. Teil: Elektronisches Kontrahieren
Die Aufmerksamkeit der Verfasser ist in diesem Artikel den Fragen der elektronischen Signa- tur im Sinne der eIDAS-Verordnung sowie der innenstaatlichen Regelung gewidmet. Das Ziel dabei ist, die Möglichkeiten der Anwendung der elektronischen Signatur bei privatrechtlichen Akten sowie bei der Nutzung von E-Government-Diensten zu klären. Die Autoren widmen sich weiter den gewählten Aspekten im Rahmen des elektronischen Kontrahierens und weisen auf ausgewählte Aspekte elektronischer Signaturen hin. Zugleich weisen sie darauf hin, dass die slowakische Rechtsregelung der elektronischen Signatur mit der eIDAS-Verordnung nicht ganz übereinstimmt. Und schließlich, die Autoren verweisen am Beispiel von Sonderverträgen unter den Bedingungen des elektronischen Kontrahierens darauf, dass die slowakische Judikatur sich mit den Möglichkeiten und der Bedeutung von elektronischen Signaturen im Sinne der eIDAS- -Verordnung noch nicht ganz identifiziert hat.