Určovanie odmeny advokáta 

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody (zmluvná odmena) medzi advokátom a jeho klientom. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi a spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Zmluvná odmena sa určuje
a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Odmena za jeden právny úkon podľa hodnoty sporu

Vyhláška č. 655/2004 Z.z.

Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Vyhláška ako základný predpis pre advokátov v oblasti odmeňovania upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody (zmluvná odmena) medzi advokátom a jeho klientom. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.