Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou je kvalifikovaný spôsob, ako sa domôcť súdneho rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa neuhradených pohľadávok. Naša advokátska kancelária zabezpečuje právne zastupovanie veriteľov v modernom – upomínacom konaní, ktoré šetrí čas a náklady klientov, ako aj v akomkoľvek inom civilnom sporovom konaní, v ktorom sa veriteľ domáha úhrady svojich pohľadávok.

V rámci vymáhania pohľadávok poskytujeme aj správu pohľadávok, t. j. klientov právne zastupujeme od okamihu podania návrhu na zaplatenie do zastavenia exekučného konania. Pri vymáhaní pohľadávok je samozrejmosťou poskytovanie elektronických služieb klientom, ako je konverzia dokumentov a ich autorizácia a elektronická komunikácia so súdmi.

Konkurzy a reštrukturalizácie obchodných spoločností a družstiev sú nástrojom slúžiacim na riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne zastupovanie v procese konkurzu a reštrukturalizácie individuálnym klientom pri uplatňovaní ich pohľadávok, ako aj správcom v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou (incidenčné spory) alebo pri vymáhaní pohľadávok úpadcu.

Pre obchodné spoločnosti, ktoré zvažujú podanie návrhu na konkurz alebo návrhu na povolenie reštrukturalizácie, poskytujeme právne poradenstvo pri vypracovaní týchto návrhov ako aj vysvetlenie jednotlivých procesov a ich dopady na podnikateľské aktivity obchodných spoločností a družstiev.

Každý predaj, kúpa alebo nájom nehnuteľnosti vyžaduje odborný audit – kto je vlastník nehnuteľnosti, aký je titul nadobudnutia, ako najistejšie zabezpečiť úhradu kúpnej ceny, vzťahujú sa na prevod nehnuteľnosti nejaké obmedzenia a podobne.

Naša advokátska kancelária Vám pomôže zorientovať sa v zložitej spleti zákonov upravujúcich nadobúdanie nehnuteľností, taktiež Vám poskytneme právny audit ohľadom nehnuteľností a budeme Vás zastupovať v rokovaniach týkajúcich sa predaja alebo nájmu nehnuteľností.

Citlivým a chápavým prístupom Vám pomôže prekonať Vaše rodinné krízy – poskytneme Vám právne poradenstvo v prípade medzinárodných únosov detí, rozvodu manželstva, úpravy rodičovských práv a povinností, výživného.

So súhlasom klienta sa vždy pokúsime urovnať vzájomné rodinné spory zmierlivo a vzájomnou dohodou.

Ak ste sa rozhodli podnikať, pomôžeme Vám vo výbere najvhodnejšej formy podnikania, vysvetlíme Vám proces založenia obchodnej spoločnosti a družstva, práva a povinnosti štatutárov a spoločníkov.

V rámci právneho poradenstva týkajúceho sa obchodných spoločností Vám radi poskytneme právne služby súvisiace s:

  • s vypracovaním zakladajúcich dokumentov
  • získania oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenie, výkon podnikateľskej činnosti na základe osobitných predpisov)
  • vypracovanie a podanie návrhu na zápis do obchodného registra
  • vypracovanie zápisníc z valných zhromaždení alebo rozhodnutí jediného spoločníka
  • vypracovanie zmien spoločenských dokumentov alebo stanov
  • prevody obchodných podielov vrátane zastupovania pri rokovaní o uzavretí zmluvy o prevode obchodného podielu

Podnikateľom taktiež poskytujeme poradenstvo pri uzatváraní obchodnozáväzkových vzťahov, príprave obchodnoprávnych zmlúv a pre klientov zabezpečujeme aj due dilligence pri uzatváraní obchodnoprávnych vzťahov.

Pre zamestnancov poskytujeme právne poradenstvo pri zastupovaní v pracovnoprávnych sporoch, uzatváraní pracovných zmlúv a ukončenia pracovných pomerov. Zamestnávateľom poskytujeme odborné rady pri vypracovávaní pracovného poriadku a pracovných zmlúv.

Klientom, ktorým bolo vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu, poskytujeme právne služby obhajoby v trestnom konaní tak, aby v každom štádiu trestného konania boli ich práva zachovávané, rešpektované a uplatňované v plnom rozsahu.

Klientom poskytujeme právne poradenstvo ohľadom prípustnosti podania ústavnej sťažnosti alebo sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva a pokiaľ je sťažnosť prístupná, pre klientov zabezpečíme vypracovanie ústavnej sťažnosti alebo sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva a súčasne budeme klientov v konaní pred týmito súdmi zastupovať.